Vi förklarar vad BAS P/U innebär | Eldupphör

Letar du efter utbildning i BAS P/U? Klicka här!


Vi rätar ut frågetecken om BAS P/U

BAS P/U kan kännas som ett snårigt område som kan ge vem som helst gråa hårstrån. Vem ska egentligen göra vad och hur går arbetet till i praktiken? Här benar vi ut de vanligaste begreppen och gör dig klokare i ämnet.

Vad säger arbetsmiljölagen (AML)?

Arbetsmiljölagen kräver att byggherren ansvarar för att utse BAS P/U och lagen beskriver även vem som ska ansvara för vilket ansvarsområde. Utöver att utse BAS P/U är byggherren den som har samordningsansvar på fasta driftsställen och ser till så att slutdokumentation tas fram. Denne ska även se till så att en anpassad arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig på arbetsplatsen.

Vad innebär BAS P/U? | Eldupphör

BAS P ansvarar för projektering

P står för Projektering och den som är BAS P på en byggarbetsplats ansvarar för att arbetsmiljön under utförandeskedet har goda förutsättningar att bli så bra som möjligt. BAS P har med andra ord en viktig nyckelroll inom arbetsmiljön på arbetsplatsen arbetsuppgifterna innefattar att förebygga olyckor, inrätta skyddsanordningar, säkerställa att arbetsmiljöreglerna följs och upprätta slutdokumentation.

BAS U ansvarar för utförande

U står för Utförande och rollen som BAS U innebär att samordna samtliga arbetsmiljöfrågor på byggarbetsplatsen. Samordningen innebär att bland annat uppdatera arbetsmiljöplanen vid behov och genomföra skyddsronder. Likt BAS P ska BAS U förebygga olyckor och se till så att arbetsmiljöreglerna efterlevs på byggarbetsplatsen. BAS U har även ansvar för att maskiner kontrolleras och besiktigas och att de som utför arbetet har giltigt certifikat.

Krav på utbildning

För att kunna agera som BAS P/U krävs utbildning. Utbildningen ger kunskap om aktuella lagar och föreskrifter, hur en arbetsmiljöplan (AMP) upprättas, riskanalys på arbetsplatsen, vem som ansvarar för vad, hur skyddsarbetet ska organiseras samt riskbedömning. För att bli certifierad krävs det att bli godkänd på det obligatoriska slutprovet.

Hur lång utbildningen är varierar, oftast är längden mellan en till två heldagar. Efter genomförd och godkänd utbildning ska deltagaren känna sig trygg i rollen som BAS P/U. I dagsläget bör intyget förnyas vart 3:e år.

Läsvärt från Arbetsmiljöverket

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)

För dig som vill grotta ner dig i regelverket finns Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) som beskriver i mer detalj parternas olika ansvarsområden, vad som gäller vid transport av material till och från arbetsplatsen samt lämplig skyddsutrustning.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)

Den 31 december 2020 upphörde följande föreskrifter att gälla

  • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
  • Arbete i stark värme (AFS 1997:2)
  • Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2)
  • Skyltar och signaler (AFS 2008:13)

Ovan föreskrifter ersattes 1 januari 2021 av de nya och omarbetade föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). De nya föreskrifterna tar bland annat upp de nya reglerna om byggherrars, BAS Ps och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen samt skärpta regler om tillgänglighet.

Vill du prata BAS P/U med oss?

Anita Pilman | Eldupphör

Anita Pilman

[email protected]
0731 56 44 11

«