Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) | Eldupphör

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

X

Har du frågor om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete = bra arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö?

Här förklarar vi vad som inkluderas i arbetsmiljö, vad Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) innebär, olika ansvarsområden och hur organisationer kan jobba systematiskt med att hålla arbetsmiljön högt på agendan.

Arbetsmiljö är ett brett område som inkluderar allt som påverkar anställda på en arbetsplats; såsom arbetsbelastning, ljud, ljus, arbetsställning, återhämtning och trivsel. Arbetsmiljö är med andra ord en kombination av fysiska och psykiska påfrestningar och sociala faktorer.

Arbetsmiljölagen (AML)

Den lag som styr över hur arbetsmiljön ska vara utformad på arbetsplatser är Arbetsmiljölagen (AML). Arbetsmiljölagen omfattar alla som jobbar och fastställer att ingen ska bli psykiskt eller fysiskt sjuk eller skadad på arbetsplatsen. AML beskriver med breda penseldrag de krav som ställs på arbetsmiljön och anger allmänna krav.

För dig som vill grotta ner dig i Arbetsmiljölagen finns här matnyttig läsning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

För att följa Arbetsmiljölagen krävs det att verksamheter jobbar aktivt med arbetsmiljön. Det är här Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kommer in i bilden för att kunna skapa och upprätthålla trivsel och säkerhet. SAM definieras i AFS 2001:1 som arbetsgivarens arbete med att förebygga olycksfall på arbetsplatsen och uppnå en bra arbetsmiljö genom att undersöka, genomföra och följa upp arbetsmiljön. Processen att undersöka, genomföra och följa upp kan beskrivas som ett kretslopp där de olika delarna kontinuerligt kontrolleras för att se till så att arbetsmiljön blir så bra som möjligt där riskerna för ohälsa är små eller få.

SAM kretslopp | Eldupphör

SAM handlar i praktiken om att organisationer följer en utarbetad rutin som är kopplat till en årsplan och innebär att arbetsmiljön undersöks, riskbedöms, åtgärdas och följs upp regelbundet. Alla företag och organisationer med anställd personal behöver jobba med Systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett om personalen är fast anställda eller inhyrd. Finns det över 10 anställda ska SAM finnas skriftligt med arbetsmiljöpolicy, rutiner, fördelning av uppgifter och årlig uppföljning.

Ansvarsområden

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Denne ska enligt Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 se till så att alla anställda trivs och har en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska även se till så att anställda har tillräcklig kunskap om säkerhet och risker på arbetsplatsen.

En anställd ska i sin tur enligt AML följa de aktuella säkerhetsreglerna som finns och rapportera om det finns brister i säkerheten. På arbetsplatser med minst fem anställda ska arbetstagare utse ett skyddsombud.

Ett skyddsombud företräder de anställda när det gäller arbetsmiljön. Skyddsombudet ska se till så att arbetsgivaren följer Arbetsmiljölagen och uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Skyddsombudet har som skyldighet att arbeta utifrån Arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter. Ombudet ska även hålla sig uppdaterad med gällande regler och företräda de anställda på ett objektivt och professionellt sätt.

Hur ser en bra arbetsmiljö ut?

En bra arbetsmiljö kräver tydliga regler där det ska finnas förutsättningar för att regler ska kunna följas. Regelbrott ska få konsekvenser och kommunikationen ska vara öppen med både positiv och negativ feedback. Det ska finnas även finnas möjlighet till utbildning och det ska finnas utarbetade rutiner med uppföljning och kontroll.

Arbetsmiljöpolicy

Om SAM saknas på arbetsplatsen är ett bra första steg att utforma en tydlig arbetsmiljöpolicy som beskriver visioner, riktlinjer och mål för arbetsmiljöarbetet. Tänk på att inte låta policyn ligga bortglömd på datorn eller skrivbordet, det är ett levande dokument som regelbundet ska kontrolleras och uppdateras.

För dig som letar efter utbildning i SAM

Vi utbildar dig som är chef eller verksamhetsledare. Under utbildningen går vi igenom tolkning av kraven från Arbetsmiljöverket, samverkan, arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning, undersökning och utredning, riskbedömning, åtgärder och kontroll samt årlig uppföljning. Du som går utbildningen ska få kunskap och verktyg i hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan implementeras på arbetsplatsen. Du ska även få insikt i hur arbetsgivare och skyddsombud samverkar tillsammans med övriga medarbetare. Till sist ska du kunna upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats enligt kraven från Arbetsmiljöverket. Läs mer här.

Fråga oss om systematisk arbetsmiljö