Vad är brandskyddsutbildning? - Eldupphör

Vad är brandskyddsutbildning?

X

Har du frågor om oss?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Vad är brandskyddsutbildning?

En brandskyddsutbildning syftar till att utbilda all personal inom brandskyddsfrågor för att se till att alla medarbetare på en arbetsplats har tillräckliga kunskaper om brandriskerna i arbetet, hur dessa risker kan förebyggas och hur man ska agera om en brand uppstår.

Det är viktigt att alla på en arbetsplats har grundläggande kunskaper inom brandskydd för att minimera risken för att en brand uppstår eller sprids. Tiden är otroligt viktigt vid händelse av brand och om alla vet hur de ska agera kan risken för skada och olycka undvikas till största möjliga mån.

Hur ofta bör man gå brandskyddsutbildning?

Det är rekommenderat att genomföra utbildningen inom brandskydd minst vart fjärde år för att se till att kunskaperna är enligt de senaste rekommendationerna. Det ger även möjlighet till att repetera kunskaperna och dela erfarenheter med andra.

Det behöver inte vara svårt att få till en brandutbildning för all personal, då det finns möjlighet för utbildaren att komma ut till företaget eller göra en digital variant där var och en får gå igenom utbildningen i sin egen takt. Läs mer

Vem är ansvarig för brandskydd?

Den ytterst ansvarige för brandskyddet på en arbetsplats är ledningen, alltså ofta VD, förvaltningschef eller liknande. Uppgiften att skapa en brandskyddsorganisation kan delegeras till en brandskyddsansvarig. Brandskyddsorganisationen har till uppgift att planera, utföra och följa upp brandskyddsarbetet. Ofta tillsätts även en egenkontrollant som genomför kontroller av brandskyddet enligt en satt plan. Hur stor brandskyddsorganisationen är samt hur den är uppbyggd ska anpassas efter verksamheten samt vilka krav som eventuellt ställs på verksamhet/byggnad. Alla som äger en fastighet, oavsett om det är en privatperson, en bostadsrättsförening, företag eller en organisation, har ett brandskyddsansvar som innebär ett ansvar att veta vilket brandskydd som finns i byggnaden, hur det ska kontrolleras och skötas för att hålla över tid. Det ska finnas rutiner för drift/underhåll, men omfattningen av detta kan variera. I en bostadsrättsförening ska till exempel alla boende ha koll på vilka ordningsregler som gäller när det kommer till trapphus, brandvarnare etc.

Vad säger lagen om brandskydd?

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är den viktigaste lagen för brandskyddet. Den fastställer en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Alla verksamheter och organisationer ska bedriva ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete och ha en brandskyddsansvarig.

Den brandskyddsansvarige har ansvar att göra regelbundna kontroller av brandskyddet och att genomföra regelbundna brandskyddsutbildningar av alla medarbetare. Brandskyddsansvarig utses via delegering utav ledningen. Brandskyddsansvarig kan sedan via delegering utse en eller flera egenkontrollanter.

Hur går en brandutbildning till?

Vi erbjuder utbildningar inom grundläggande brandskyddsutbildning på plats hos oss i Malmö, digitalt på distans eller så finns möjligheten att vi kommer ut till ert företag på en tid och plats som funkar för er (Skåne med omnejd). Läs mer

Våra utbildare är brandmän eller brandskyddsledare som gärna delar med sig av sina erfarenheter. På utbildningen går vi bland annat igenom hur bränder startar och utvecklas, Lagen om skydd mot olyckor (LSO), övergripande om systematiskt brandskyddsarbete, utrymningsrutiner samt olika typer av brandsläckare och hur de ska användas.

I den digitala utbildningen har du möjlighet att gå igenom utbildningen i din egen takt, på valfri plats. När som helst under utbildningen kan du pausa, ta en kaffe och sedan fortsätta där du slutade. Utbildningen består av tre kapitel som varvas med frågor och vid avslutad utbildning fyller du i en utvärdering och får ett intyg som bekräftar dina kunskaper. Den praktiska delen kring användningen av brandsläckare och brandfilt kan genomföras vid ett senare tillfälle på arbetsplatsen.
Läs mer