Lär dig mer om Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) | Eldupphör
X

Har du frågor om Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Få grepp om systematiskt brandskyddsarbete

Vad är systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Systematiskt brandskyddsarbete förkortas SBA och kan förklaras som ett dagligt arbetssätt för att ha en säker och trygg arbetsplats. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska ägare och nyttjanderättshavare av byggnader vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Målet med att ha ett SBA på arbetsplatsen är att minimera risker och på så sätt undvika att brand, dödsfall och kostnader uppstår. Det är viktigt att alla anställda vet vad som är en brandrisk och vad man ska titta efter på just din arbetsplats.

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE I PRAKTIKEN

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken | Eldupphör

Hur systematiskt brandskyddsarbete går till i praktiken kan se lite olika ut. Kretsloppet ovan sammanfattar hur vi jobbar med verksamheter som behöver hjälp med SBA.

POLICY OCH AMBITION

Först och främst hjälper vi till med att skapa policy och ambition för arbetsplatsen, det vill säga vad organisationen vill uppnå med det förebyggande brandskyddsarbetet. Ett exempel på en policy kan vara ”att sträva efter att ständigt förbättra kunskaperna om brand- och säkerhetsfrågor och därmed också arbeta för en kontinuerlig förbättring av dokumentation, kommunikation, uppföljning och brandskyddet som helhet”.

RISKINVENTERING

När policyn och ambitionen är fastställda så utför vi en riskinventering. Syftet med riskinventeringen är att identifiera riskerna på just din arbetsplats som sedan är ett underlag för till exempel rutiner och egenkontroll. I riskinventeringen är det fyra områden som vi går genom; organisation, verksamhet, byggnad och utrustning.

RUTINER OCH RIKTLINJER

Riskinventeringen leder i sin tur till upprättandet av rutiner och riktlinjer. Här beskrivs de riktlinjer och rutiner som arbetsplatsen behöver ta hänsyn till i förhållande till hur riskbilden ser ut.

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

En aktuell brandskyddsdokumentation för din arbetsplats lokaler/fastighet är A och O och är en av punkterna vi tittar på i vår riskinventering. Det är en handling som bland annat beskriver fastighetens brandskydd när det gäller brandcellsgränser, utrymning, antal personer som kan vara i lokalen samtidigt, utrymningsvägar samt byggnad- och verksamhetsbeskrivning.

BRANDSKYDDSORGANISATION

En beskrivning över hur ansvarsfördelningen ser ut i organisationen och vem som gör vad när det gäller det förebyggande brandskyddet.

KONTROLLSYSTEM

Framtagande av en systematik för hur brandskyddet regelbundet ska kontrolleras och dokumenteras. Till hjälp används så kallade egenkontrollsritningar där bland annat brandsläckare, utrymningsskyltar och utrymningsvägar finns markerade.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Här sammanfattas information om installationer som finns på arbetsplatsen, exempelvis brandsläckare och brandlarm, och om det görs någon typ av service av extern firma.

UTBILDNING

En plan görs över vilka utbildningar som är relevanta för arbetsplatsen och med vilket intervall personalen bör utbildas. För brandskyddsansvarig och egenkontrollant behövs oftast utbildning där nyckelpersonerna på arbetsplatsen får kunskap om bland annat SBA, risker, ansvarsfördelning och egenkontroller.

UPPFÖLJNING

Görs årligen för att se till så att det systematiska brandskyddsarbetet är på rätt spår.

FÖR ATT KNYTA IHOP SÄCKEN

Systematiskt brandskyddsarbete är något som berör alla i en organisation. Ju bättre koll alla medarbetare har om risker och SBA, desto säkrare och tryggare blir det för alla som vistas på arbetsplatsen. Även om du inte tillhör brandskyddsorganisationen är det bra att veta vad som ingår i arbetet.

Har du frågor om systematiskt brandskyddsarbete?

Lenny Lundell | Eldupphör

Lenny Lundell

[email protected]
0728 58 75 81