Brandfarliga heta arbeten | Eldupphör

Brandfarliga heta arbeten

X

Har du frågor om Brandfarliga arbeten?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om Brandfarliga arbeten?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Öppna utbildningstillfällen

Nytt koncept! Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

Ett nytt ramverk med nya säkerhetsregler är nu anpassade till det nya konceptet för Brandfarliga heta arbete på tillfällig arbetsplats.

Från och med 1 januari 2023 trädde det nya ramverket för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats i kraft. Det nya ramverket ska säkerställa en bibehållen hög kvalitet i behörighetsutbildningen för de som ska arbeta med brandfarliga heta arbeten, samt i de säkerhetsregler som branschen arbetar efter.

Det nya ramverket består av fyra olika normer och regler där det centrala regelverket utgörs av SBF 506 Säkerhetsregler som ställer krav på vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas innan brandfarliga heta arbeten får påbörjas.

Säkerhetsreglerna har funnits sedan 1990 och har sedan dess varit ganska oförändrade. I samband med framtagningen av ramverket har de nu uppdaterats. De viktigaste förändringar i säkerhetsreglerna är bl. a ökat fokus på riskbedömning, regler anpassade efter ny teknik, införande av nya hållbarhetskrav, tillagda kommentarer som inte utgör krav samt krav på tredjepartscertifiering av konceptägare.

Alla som låter utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats måste känna till och följa säkerhetsreglerna. Den som ger tillstånd till, utför eller agerar brandvakt måste dessutom ha ett personcertifikat som visar att man har kunskap om säkerhetsreglerna och vet hur man ska arbeta förebyggande mot brand vid dessa typer av arbeten.

Brandfarliga heta arbeten är ett samlingsbegrepp för arbeten med verktyg eller utrustning som avger värme eller gnistor, till exempel svetsutrustning eller gasolbrännare. Under 1980-talet orsakade den här typen av arbeten många allvarliga bränder och höga skadekostnader. För att hindra utvecklingen av fler bränder togs det fram ett skadepreventionskoncept innehållande en behörighetsutbildning och säkerhetsregler kopplade till brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Bokningsinformation Brandfarliga heta arbeten

 • Priset är 2 695 kr exklusive moms per person
 • I priset ingår certifikat som är giltigt i 5 år, ID06 och utbildningsmaterial
 • För dig som är utövare, brandvakt eller tillståndsansvarig
 • Inga förkunskaper krävs
 • Utbildningen är godkänd enligt försäkringsbolagens krav
 • Tidsåtgång är ca 8 h inklusive pauser
 • Utbildningen hålls på plats hos oss i Malmö.

AV- OCH OMBOKNINGSREGLER

Det kostar ingenting att av/omboka fram till fyra veckor innan utbildningsstarten. Vid senare av/ombokning debiteras 35 % av kursavgiften fram till två veckor före start. Vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av kursavgiften. Av/ombokningsreglerna gäller om inget annat gällande avtal finns.

HAR DU FRÅGOR OM BRANDFARLIGA HETA ARBETEN?

MONIKA MOHLIN

[email protected]
010-173 50 37

BRANDFARLIGA HETA ARBETEN ENLIGT KONCEPTÄGARE

CERTIFIKAT FÖR UTÖVARE, TILLSTÅNDSANSVARIGA OCH BRANDVAKTER

Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är för dig som arbetar med moment där det finns brandrisk. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. Brandfarliga heta arbeten är framtagen av Konceptägare i samråd med försäkringsbolagen.

Utför du arbete som alstrar värme eller är du tillståndsansvarig eller brandvakt krävs certifikat i brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Du får under utbildningen lära dig säkerhetsreglerna för att minimera risken för brand vid brandfarliga heta arbeten. Vi går även igenom släckutrustning och du får öva praktiskt med brandsläckare med undantag vid distansutbildning. Vi utbildar utifrån Konceptägare och försäkringsbolagens riktlinjer.

UTBILDNINGSINNEHÅLL FÖR BRANDFARLIGA HETA ARBETEN

Oavsett om du blir certifierad hos oss eller på plats på ditt företag är det grundläggande innehållet i utbildningen alltid detsamma. Under utbildningen lär vi ut enkla regler för att minimera risken för brand vid brandfarliga arbeten. Vi förklarar även utövarens och den tillståndsansvariges ansvar vid brand.

Under utbildningen går vi igenom

 • Riskhantering
 • Organisation och säkerhetsregler
 • Brandkunskap
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Praktisk släckning
 • Grupparbete
 • Kunskapsprov

Utbildningen följer Konceptägarnas och försäkringsbolagens riktlinjer och kräver inga förkunskaper. Deltagarna tilldelas individuella inlogg och har möjlighet att göra det obligatoriska slutprovet på plats.

FRÅGOR OCH SVAR OM BRANDFARLIGA HETA ARBETEN PÅ TILLFÄLLIG ARBETSPLATS

VAD ÄR BRANDFARLIGA HETA ARBETEN?

Brandfarliga heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten som alstrar värme eller gnistor. Exempel på brandfarliga arbeten är svetsning, gasolbränning och hovslagning.

VARFÖR ÄR DET KRAV PÅ CERTIFIKAT FÖR BRANDFARLIGA HETA ARBETEN?

Anledningen till att krav på certifiering infördes var på grund av de ökade samhällskostnaderna för bränder på 1980-talet. Kravet bestämdes av Brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbolagen.

VEM BEHÖVER CERTIFIKAT I BRANDFARLIGA HETA ARBETEN?

Utövare, tillståndsansvariga och brandvakter behöver certifikat i brandfarliga heta arbeten.

HUR LÄNGE ÄR CERTIFIKATET I BRANDFARLIGA HETA ARBETEN GILTIGT?

Certifikatet är giltigt i fem (5) år.

VAD HAR TILLSTÅNDSANSVARIG FÖR ARBETSUPPGIFTER?

Tillståndsansvarig ska vara på plats före, under och efter vid brandfarliga heta arbeten utförs och aktivt bedöma i vilken utsträckning det finns risk för brand. Tillståndsansvarige ska även gå igenom tillstånds- eller kontrollistan tillsammans med de som ska utföra brandfarliga heta arbeten och utfärda tillstånd när hen försäkrat sig om att samtliga säkerhetsregler följs. Tillståndsansvarig är med andra ord delaktig före, under och efter brandfarliga heta arbeten.

VEM UTSER TILLSTÅNDSANSVARIG?

Beställaren utser, skriftligen, vem som ska vara tillståndsansvarig.

KAN MAN VARA TILLSTÅNDSVARIG OCH BRANDVAKT SAMTIDIGT?

Ja!

VAD HÄNDER OM EN OLYCKA INTRÄFFAR DÄR UTÖVARNA INTE HAR GILTIGA CERTIFIKAT?

Sker en brandolycka på en arbetsplats är giltiga certifikat i brandfarliga arbeten det första som försäkringsbolagen utreder. Saknas giltiga certifikat minskas ersättningen markant från försäkringsbolagen. Alla som kommer i kontakt med brandfarliga heta arbeten ska vara utbildade utifrån rådande riktlinjer; det vill säga utövare, tillståndsansvariga och brandvakter.

HAR KOSTNADERNA MINSKAT EFTER KRAVET PÅ CERTIFIERING?

Det är svårt att säga hur stora samhällskostnaderna hade varit utan krav på certifikat. Med hjälp av statistiken från försäkringsbolagen kan vi dock se en kraftig minskning när det gäller kostnader för brandskador sedan kravet infördes. Enligt Brandskyddsföreningen har skadekostnaderna för heta arbeten minskat med 75 % sedan 1990.

Då brandskadorna till följd av heta arbeten minskat kan vi dra slutsatsen att utbildningen bidrar till det samhälle vi alla strävar efter – färre skador och minskade kostnader för samhället.

TILLSTÅNDSLISTA INFÖR BRANDFARLIGA ARBETEN

Ladda ner tillståndslista som pdf här

NYA SÄKERHETSREGLERNA FÖR BRANDFARLIGA HETA ARBETEN PÅ TILLFÄLLIG ARBETSPLATS ENLIGT NYA NORMEN SBF 506:1

Säkerhetsregel 1 – Riskbedömning och tillstånd

Beställaren ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand. För att kunna utföra bedömningen korrekt ska den tillståndsansvarige vara väl insatt och uppdaterad med förutsättningarna som råder vid platsen där arbetet ska ske samt hur det ska utföras.
Om fara för brand föreligger får arbetet endast utföras under förutsättning att den tillståndsansvarige genomfört en fullständig, dokumenterad och ifylld riskbedömning enligt kraven i Bilaga 1. Den tillståndsansvarige ska, tillsammans med den som ska utföra arbetet och brandvakten, på plats bedöma faran för brand och vidta nödvändiga åtgärder för att arbetet ska kunna ske säkert. Vid riskbedömning av byggnadskonstruktioner ska högriskdetaljer särskilt beaktas.
Den tillståndsansvarige utfärdar därefter ett tillstånd för arbetena som undertecknas av tillståndsansvarig, utförare och brandvakt. Tillståndet ska ges för så kort tid som möjligt.

Kommentar:

 • Tillståndet bör normalt inte ges för längre tid än en dag eller ett arbetspass. Syftet med att begränsa tiden som ett tillstånd är giltigt är att säkerställa att förhållandena och riskerna på arbetsplatsen inte förändras.
  Den tillståndsansvarige ska aktivt hålla sig underrättad och kontrollera att säkerhetsreglerna följs både före, under och efter arbetets genomförande. När arbetet är slutfört ska den tillståndsansvarige göra en kontroll av att säkerheten är återställd och därefter avsluta tillståndet med en underskrift. Detta görs i samband med att efterbevakning är avslutad.
  Den tillståndsansvarige får delegera sin arbetsuppgift endast om beställaren skriftligen medgivit detta. Det ska framgå av delegeringen om en vidaredelegering får ske. Tillståndsansvaret ska inte delegeras i flera led än nödvändigt.
 • Om den som vid arbetets påbörjande utsetts till tillståndsansvarig inte kan närvara vid kontroller under arbetets gång, eller vid avslut, får tillståndsansvaret överlämnas till annan utsedd tillståndsansvarig. Ett sådant överlämnande innefattar gemensam kontroll av arbetsplatsen vid överlämnandet. Överlämnandet bör dokumenteras.
 • Den tillståndsansvarige får inte själv vara utförare på tillstånd som hen har utfärdat.
  Vid akuta jouruppdrag i byggnader, där uppdraget inte kan utföras under ordinarie arbetstid och en tillståndsansvarig inte kan komma på plats i rimlig tid, får utföraren själv agera tillståndsansvarig och ska då gå igenom alla säkerhetsregler för riskbedömning och tillståndsgivning enligt Bilaga 1.
 • Avsikten är att förhindra att en skada på byggnaden blir större, exempelvis under kvällar, nätter och helger.

 

Säkerhetsregel 2 – Personcertifikat

Den som är tillståndsanvarig, utförare eller brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska ha ett giltigt personcertifikat utfärdat av en konceptägare enligt SBF 2022. Den som inte regelbundet är tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats kan undantas från att inneha personcertifikat.
Undantaget får inte användas för att sprida tillståndsansvaret till flera personer utan personcertifikat i samma organisation. Med inte regelbundet avses maximalt tre brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats under en 12-månadsperiod.

Kommentar:

 • En bostadsrättsförening eller fåmansföretagare, som inte regelbundet är beställare av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, är exempel på när personcertifikat för tillståndsansvarig inte alltid krävs.
 • Det är lämpligt att i god tid innan arbetet påbörjas säkerställa och avtala om att erforderliga roller finns tillgängliga. Kan beställaren eller utföraren inte säkerställa detta inom sina respektive organisationer kan uppgiften delegeras.

 

Säkerhetsregel 3 – Brandvakt och efterbevakning

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen under den tid som brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats utförs, även under arbetsrast. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand har upphört.
Undantagsvis krävs ingen brandvakt om den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt. När arbetet är slutfört ska arbetsplatsen efterbevakas under minst en timme eller en längre tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.
Efterbevakning kan genomföras av annan person, som innehar personcertifikat enligt SBF 2022, än den som utsetts som brandvakt. Annan utsedd person ska vara namngiven vid riskbedömning och tillståndsgivning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Efterbevakning ska alltid utföras, även om bedömningen gjorts att brandvakt inte behövs under arbetet.

Kommentar:

 • Termografering med en värmekamera kan vara ett bra hjälpmedel under och efter arbetet för att upptäcka brandrisker.

 

Säkerhetsregel 4 – Brandfarlig vara och/eller explosionsfarlig miljö

För arbete i utrymmen som innehåller, eller har innehållit, brandfarlig vara ska tillstånd inhämtas från den som är utsedd att vara föreståndare för brandfarlig vara inom verksamheten. Om föreståndare för brandfarlig vara saknas ska verksamhetsansvarig kontaktas för tillstånd.
För arbete i utrymmen där det finns risk för explosionsfarlig atmosfär ska arbetstillstånd inhämtas av person som är ansvarig för ATEX-säkerheten innan arbetet påbörjas. Om ansvarig för ATEX-säkerheten saknas ska verksamhetsansvarig kontaktas för tillstånd.

Kommentar:

 • Risk för explosionsfarlig atmosfär (ATEX) kan uppstå i miljöer som innehåller eller har innehållit brännbara ämnen i form av gas, ånga, aerosoler eller damm i vissa koncentrationer i luft.

 

Säkerhetsregel 5 – Brandsäkra arbetsplatsen

Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska:

 • flyttas bort
 • skyddas genom övertäckning med obrännbart material och/eller
 • avskärmas med obrännbart material

Arbetsplatsen ska städas och vid behov vattnas.
Riskområdets storlek kring arbetsplatsen ska bestämmas i riskbedömningen och tillståndsgivningen.

Kommentar:

 • Utan preventiva åtgärder är lämpligt säkerhetsavstånd till arbetsplatsen minst 10 meter horisontellt och vertikalt. Det horisontella avståndet bör utökas till minst 15 meter om arbetet utförs på en upphöjd yta, såsom plattform eller entresolplan, då gnistor tenderar att färdas längre i dessa situationer.
  Vidare bör säkerhetsavståndet till arbetsplatsen utökas med hänsyn till materialets brännbarhet, val av arbetsmetod och verktyg (för exempelvis cellplast rekommenderas 20 meter).
  Även brännbart arbetsmaterial i direkt anslutning till arbetsplatsen bör hanteras i enlighet med riskbedömningen och tillståndsgivningen.

 

Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar

Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran samt vid konstaterad brandfara:

 • skyddas
 • göras åtkomliga för omedelbar släckinsats

Om värmeledande byggnadsdelar finns inom riskområdet och dessa passerar genom en byggnadsdel ska riskområdet utökas så att även andra sidan av byggnadsdelen ingår i riskområdet och bevakas av brandvakt.

Kommentar:

 • För att undersöka om det finns värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar kan ett förstörande ingrepp i konstruktionen vara nödvändigt. Utföraren och brandvakten kan inte själva besluta om förstörande ingrepp. Den tillståndsansvarige måste först komma överens med beställaren av arbetet innan ett förstörande ingrepp utförs

 

Säkerhetsregel 7 – otätheter

Springor, hål och genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara:

 • tätade
 • kontrollerade med hänsyn till brandfaran

 

Säkerhetsregel 8 – Torkning och uppvärmning

Vid torkning eller uppvärmning ska verktyg och metoder användas som innebär att materialet inte antänds.

Tätskiktsarbeten

Vid applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 °C. När uppvärmning sker genom förbränning av gas, ska brännare ha helt innesluten låga eller vara tillverkad så att verktyget uppfyller kraven i SBF 2023.

Kommentar: Förekomsten av högriskdetaljer bör särskilt beaktas i riskbedömningen och tillståndsgivningen.
Kommentar: När gasolbrännare används vid applicering av tätskikt bör brännaren vara i konstant rörelse för att förhindra att materialet antänds.

Smältning av snö och is

För att användning av öppen låga ska tillåtas vid smältning av snö och is ska konstruktionen vara av obrännbart material och inte ha några högriskdetaljer. Den tillståndsansvarige ska ha givit tillstånd för detta. Vatten som bildas vid smältning får inte torkas med öppen låga eller brännare enligt SBF 2023.

Säkerhetsregel 9 – Svets- och skärutrustning

Utrustning ska vara felfri och dokumenterad fortlöpande kontroll vara utförd innan arbetet påbörjas.
Vid användning av acetylengas ska gasflaskan vara utrustad med bakslagsskydd.
Svetsbrännare ska vara utrustad med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske ska finnas.
Vid elektrisk svetsning och skärning ska återledare fästas så nära svetsstället som möjligt och särskild kontroll av kablage och återledare ska genomföras.

Kommentar:

 • Återledare kan fästas med skruvtving, fjädrande klämmor eller magneter. Alla kan bli överhettade vid dålig kontakt och behöver regelbunden tillsyn
 • Elsvetsmuffar är att betrakta som en svetsmetod
 • Exempel på fortlöpande kontroll för svetsutrustning med gas finns hos Svetskommissionen

 

Säkerhetsregel 10 – Smältning av asfalt

Vid smältning av asfalt ska utrustningen placeras och hanteras enligt SBF 507 Regler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.

Kommentar:

 • SBF 507 kan i tillämpliga delar även följas för smältning av asfalt vid arbeten på annat än tak och balkonger, till exempel innergårdar och över garage eller terrasser

 

Säkerhetsregel 11 – Släckutrustning

Fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats på den tillfälliga arbetsplatsen. Minimikraven framgår av tabell 1 nedan:

Säkerhetsregel 12 – Brandskyddssystem

Vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska frånkopplingar av brandskyddssystem undvikas eller begränsas till endast den tillfälliga arbetsplatsen och under så kort tid som möjligt. Innan frånkoppling görs ska godkännande inhämtas av anläggningsskötaren eller ansvarig person. Efter avslutat arbete ska brandskyddssystemet omedelbart återställas och driftsättas.
Vattenbaserade sprinklersystem ska normalt vara i drift och funktionsdugliga under arbetet.

Säkerhetsregel 13 – Larmning

Räddningstjänsten ska kunna larmas inom en minut från att brand upptäcks. Fungerande telefon ska finnas tillgänglig. Den som larmar ska känna till arbetsplatsens larmadress.

SAKNAS FLER SÄKRA UTBILDNINGAR?

Vi erbjuder fler utbildningar, bland annat:
Säkra lyft – lär dig att riskmedvetet koppla och använda lyftredskap
Hjärt-lungräddning och första hjälpen med hjärtstartare – för alla som vill kunna ingripa vid olyckor och hjärtstopp
Liftutbildning – öka kunskapen om din planering och användning av lift
Fallskydd – för arbete eller planering på hög höjd